Eierseksjonssameie

En seksjonseier i et eierseksjonssameie eier selve bygget og eiendommen sammen med de andre seksjonseierne, og har en eksklusiv bruksrett til sin egen seksjon (eierseksjon), med
full faktisk og rettslig råderett over seksjonen. Den delen seksjonseieren har enerett til, kalles bruksenhet.

Et eierseksjonssameie består av eierandeler i en bebygd eller planlagt bebygd eiendom på et gårds- og bruksnummer, som er seksjonert og tinglyst.

En eierseksjon kan enten være en boligseksjon (typisk en leilighet) eller en næringsseksjon (typisk et forretningslokale). Eierseksjonssameier som består av både bolig- og næringsseksjoner kalles kombinasjonssameie.

Eierseksjon for bolig omtales som eierleilighet, selveierleilighet, selveierbolig og boligseksjon, som alle er det samme.

Både fysiske personer og juridiske personer (selskaper) kan være seksjonseiere i et eierseksjonssameie.

Seksjonseiere disponerer som utgangspunkt fritt over egen seksjon, og kan fritt selge, pantsette og leie ut sin seksjon.

Sameiets øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger sameiets styremedlemmer. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger fra årsmøte.

Eierseksjonssameier reguleres av eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65. Loven kan som hovedregel ikke fravikes, med mindre dette følger av den enkelte bestemmelse i loven, eller av sammenhengen.

Aktuelle artikler