Kjennelse fra lagmannsretten – fravikelse/utkastelse

Gulating lagmannsrett avsa i august en kjennelse om utkastelse/fravikelse etter eierseksjonsloven § 39 av eieren av en seksjon i et boligsameie.

Eier hadde bodd i den aktuelle leiligheten i 7 år. Over en periode på ett par år hadde eieren opptrådt truende ved å ta seg inn i andre seksjoner i sameiet, og her fremsatt trusler om å «ta» vedkommende seksjonseier. Også en episode der eieren i ruspåvirket tilstand, bærende på en kniv, hadde tatt seg inn i en naboleilighet ble særlig vektlagt. Eieren hadde også brukt en kniv til å rispe opp biler som stod parkert i sameiet. Det skal også ha blitt fremsatt drapstrusler. Endelig viste retten til at politiet ved flere anledninger hadde gjennomført ransakelser av leiligheten.

Retten oppsummer eiers opptreden på følgende måte:

«Det er rettens oppfatning at det særlig er kombinasjonen med rus og tilstedeværelse av kniv, som gir de nevnte hendelsene et kvalifisert preg og som medfører at eiers tilstedeværelse i sameiet skaper stor frykt for de øvrige beboerne» 

Og videre 

«Slik lagmannsretten ser det, har følgelig Sameiet et aktuelt behov for fravikelse.»

Følgende er særlig verd å merke seg fra kjennelsen:

– Lagmannsretten bekrefter at terskelen for å kaste ut en eier fra sin egen leilighet er og skal være høy. I denne saken hadde eier imidlertid opptrådt på en så kritikkverdig måte at sameiet ble gitt medhold i begjæring om fravikelse

– Lagmannsretten diskuterer aktualitetskravet, altså at det som utgangspunkt ikke kan kreves fravikelse basert på historiske forhold som ikke lengre er til alvorlig plage eller sjenanse for de øvrige seksjonseierne. I denne saken ble aktualitetskravet ansett oppfylt ved at eier erkjente fortsatt rusmisbruk, og at de alvorlige episodene var knyttet til rusutløst psykose.

– Det ble avholdt muntlige forhandlinger i tingretten. Lagmannsretten tok ikke begjæring fra eier om å avholde muntlige forhandlinger også i lagmannsretten til følge. Retten viste til at «Selv om saken har stor betydning for A, kan ikke lagmannsretten se at muntlig forhandling vil kunne frembringe noe av betydning for avgjørelsen som ikke like forsvarlig kan bedømmes etter skriftlig behandling«.

Kort om eierseksjonsloven § 39/borettslagsloven § 5-23:

Styret i et sameie eller borettslag kan kreve fravikelse/utkastelse av en eier:

1) vis eiers oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, og/eller

2) eiers oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere

Begjæring om fravikelse skal fremsettes samtidig som det gis pålegg om salg. Det kan imidlertid kreves utkastelse av leietaker uten at det samtidig gis pålegg om salg av seksjonen/andelen.

Terskelen for utkastelse er svært høy. Bestemmelsen tar sikte på de grovere forhold hvor det er maktpåliggende å få eieren bort.