Den nye eierseksjonsloven gjelder fra 01. januar 2018. Styrene i eierseksjonssameier har 1 år på seg for å påse for at sameiets vedtekter ikke er i strid med den nye loven.

Dette innebærer at styrene må sørge for å få endret/tilpasset vedtektene sine i løpet av 2018. Vi vil anbefale at nye/oppdaterte vedtekter blir fastsatt på det ordinære årsmøtet våren 2018.

Loven inneholder en rekke endringer (egen artikkel vil bli lagt ut snarlig), hvorav de viktigste er:

– Nye mer presise bestemmelser om vedlikeholdsansvar

– Personer med nedsatt funksjonsevne gis en bytterett til tilrettelagte parkeringsplasser

– Seksjonseier gis lovfestet rett til å legge til rette for lading av el- og hybridbil. Styret kan ikke nekte uten saklig grunn. Styret kan likevel kreve at seksjonseier selv bekoster tiltaket. 

– Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni, og ikke innen utgangen av april.

– Loven har fått et mer moderne språk og enkelte nye begreper

 

Styrer bør vurdere om dette er en passende anledning for å foreta en full oppdatering av dagens vedtekter. Uansett vil det mest trolig være nødvendig med enkelte justeringer for å unngå motstrid med ny lov.

Denne nye loven finner dere her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65

 

Ta kontakt ved behov for bistand.

 

Advokat Christian Engelstad