Nye regler mot hyblifisering i eierseksjonssameier

Fra 1. juli 2021 må seksjonseiere som ønsker å bygge om leiligheten søke årsmøtet om samtykke. Samtykke krever to tredels flertall i årsmøte.

Eierseksjonsloven § 49 annet ledd bokstav g) vil fra 1. juli lyde: «ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at bruksenheten kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning«.

«For flere personer enn det som er vanlig» er det sentrale i ordlyden. I lovens forarbeider vises det til husleieloven § 7-1 «husrommet blir klart overbefolket» som en pekepinn på hvor grensen ligger. Til syvende og sist vil grensen for hva som er «vanlig» bero på en helhetsvurdering

Vår opplevelse et at dette er en etterlengtet lovregulering. Vi anbefaler at styrene tar initiativ til at denne lovreguleringen inntas i vedtektene.