Dom fra lagmannsretten – uforsvarlig saksbehandling

Det gjelder en rekke saksbehandlingsregler for hvordan vedtak skal treffes i boligselskaper. Krav til innholdet i innkallinger til årsmøter og regler om avstemninger i ulike organer er eksempler på dette. En dom som eksemplifiserer at uforsvarlig saksbehandling har ført til ugyldighet har blitt avsagt i Borgarting lagmannsrett.

I dommen fremgår det at uriktige og/eller mangelfulle opplysninger som utgjør en del av et vedtakets beslutningsgrunnlag kan medføre at vedtaket lider av en saksbehandlingsfeil, som igjen kan gjøre vedtaket ugyldig.

Sentralt i vurderingen av om saksbehandlingen er forsvarlig vil være om styret har handlet feil, eventuelt i hvilken utstrekning styret har handlet feil, og om styret helt har unnlatt å handle. Alvorlighetsgraden av feilen eller unnlatelsen, og hvor vesentlig eller inngripende tiltak det er snakk om, vil også være av betydning. Betydningen for de enkelte beboere, herunder om tiltaket kan redusere leilighetenes markedsverdi, vil også bli tillagt vekt. I dommen ble det videre fastslått at det er et vilkår for ugyldighet at feilen kan ha virket inn på vedtakets innhold. Altså på samme måte som forvaltningsvedtak.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett viser hvor viktig det er at boligselskapers organer er sitt ansvar bevisst, og at de saker som er til behandling må være tilstrekkelig opplyst. Særlig gjelder dette vedtak som er av stor betydning for beboerne, for eksempel ved renoveringsprosjekter, eller kostbare oppussingsprosjekter.