Siste nytt om regulering av korttidsleie og ervervsbegrensning

Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven og regulering av korttidsutleie i eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Før sommeren sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut et forslag på høring om blant annet skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven og regulering av korttidsutleie i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Høringsfristen utløp 6. august og departementet tar sikte på legge frem en lovproposisjon før jul.

Skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

Ervervsbegrensningen innebærer i dag at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve mer enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie. Ervervsbegrensningen kan, slik den er utformet i gjeldende lov, unngås ved å eksempelvis kjøpe flere seksjoner gjennom slektninger eller gjennom selskaper. Formålet med forslaget om innskjerping er å ramme nettopp disse omgåelsene.

Endringsforslaget går ut på at man ikke kan erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at erververen alene eller sammen med en nærstående blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Som erverv av boligseksjon regnes også erverv av aksjer eller selskapsandeler som fører til at erververen alene eller sammen med nærstående blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Hva som regnes som nærstående personer og virksomheter følger av definisjonene i aksjeloven § 1-5 jfr. § 1-3.

Regulering av korttidsleie i eierseksjonsloven og borettslagsloven

Endringsforslaget for eierseksjonsloven inneholder for det første en definisjon av begrepet «korttidsleie» – «utleie på døgn- eller ukesbasis i inntil 30 dager sammenhengende».

Hva gjelder selve reguleringen er det foreslått at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 dager årlig ikke skal være tillatt. Begrensningen gjelder ikke hvis man kun leier ut deler av boligen, eller hvis man vederlagsfritt låner ut boligen. Den gjelder heller ikke i sameier hvor alle bruksenhetene er fritidsboliger.

Det er også foreslått to alternativer for lovregulering av sameiets mulighet til å avvike lovens begrensning gjennom vedtektene; 1) et intervall på 60 til 120 dager, eller 2) høyere eller ingen begrensning, men grensen kan ikke settes lavere enn 60 dager.

Hva gjelder borettslagsloven er det foreslått at en andelseier som selv bor i boligen, kan overlate bruken av hele eller deler av boligen til andre på døgn eller ukesbasis opp til 30 dager i løpet av året. Det er ikke foreslått noen bestemmelse som gir borettslaget mulighet til å ha avvikende regulering i vedtektene, og bestemmelsen omfatter vederlagsfritt utlån.