Lading av elbil i sameier og borettslag

Den nye eierseksjonsloven (§ 25) gir seksjonseier rett til å anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller annet steder som styret anviser.

Seksjonseierne må søke styret om tillatelse først, men styret har bare anledning til å avslå søknaden dersom det foreligger en saklig grunn. Seksjonseier må bære kostnaden ved etablering selv, såfremt det ikke foreligger annen regulering i vedtektene.

Per i dag har ikke andelseiere i borettslaget samme mulighet, men Stortinget har bedt Regjeringen fremme forslag til nasjonal regulering som sikrer at også andelseiere i borettslag gis en lovbestemt rett til å anlegge ladepunkt.