Borettslag kjent erstatningsansvarlig i lagmannsretten

Et borettslag ble kjent erstatningsansvarlig for manglende oppfyllelse av vedlikeholdsplikten etter borettslagsloven. Det var samvirkende årsaker til skadene. Svikt i dreneringen hadde en så vidt vesentlig plass i årsaksbildet at det var naturlig å knytte ansvar til dette.

Advokatens kommentarer:

Det følger av borettslagsloven § 5-18 at en andelseier kan kreve erstatning fra borettslaget for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller vedlikeholdsplikten etter § 5-17. Lagmannsretten tar utgangspunkt i definisjonen av borettslagets vedlikeholdsplikt som følger av «Borettslovkommentaren» ved Kåre Lilleholt (2006):

Kvaliteten på vedlikeholdet skal være forsvarlig. Det innebærer i første rekke at vedlikeholdet må være så godt at andelseierne og boligene deres ikke utsettes for skader og at bygningene og fellesarealene opprettholder sin verdi. I praksis er det vanskelig å angi nærmere hvor langt plikten går med hensyn til kvaliteten på vedlikeholdet. Siden andelseierne selv styrer borettslaget og har egeninteresse i at verdiene ikke reduseres, forekommer det sjelden at vedlikeholdet forsømmes i den grad at enkelte andelseiere vil protestere.

Lagmannsretten kommer til at borrettslaget ikke har overholdt denne forsvarlighetsnormen ved ikke i tilstrekkelig grad å ha vedlikeholdt dreneringen, og uttaler følgende:

Lagmannsretten legger til grunn som mest sannsynlig at alle beskrevne årsaker til fuktskadene – sviktende drenering og utvikling av kondens – i ulik grad over mange år har virket inn og bidratt til skadeforløpet frem til dagens påviste skader. Vedlikehold av dreneringen er en plikt som hører under borettslagets ansvar, jf. borettslagsloven § 5-12.

Saken er forholdsvis konkret og har således ikke all verdens overføringsverdi til andre saker.

– Advokat Christian Engelstad i Brækhus Advokatfirma.