Borettslag fikk medhold i tvangssalg av borettsandel

Andelseieren hadde gjennom årene opptrådt så uakseptabelt overfor andre beboere i borettslaget og brutt husordensreglene i en slik grad at det forelå vesentlig mislighold av hans plikter som andelseier. Det var ikke noe vilkår for tvangssalg at det måtte konstateres vesentlig mislighold i perioden etter at andelseieren hadde mottatt en advarsel fra borettslaget.

Advokatens kommentarer til dommen:

– Terskelen for tvangssalg av seksjon/andel/aksje grunnet annet enn betalingsmislighold er høy. Misligholdet (typisk støy, manglende utbedring av lekkasjer, sjikanering av styremedlemmer osv.) må ha pågått over lengre tid og være av en alvorlig karakter. Det er avgjørende at styret i boligselskapets dokumenterer misligholdet så langt det lar seg gjøre. I denne dommen ser vi at domstolen har lagt avgjørende vekt på at misligholdet har forekommet over et langt tidsrom.

Rent juridisk er det interessant at lagmannsretten mener at det ikke er nødvendig å påvise vesentlig mislighold også etter at advarsel er gitt.
– Advokat Christian Engelstad i Brækhus Advokatfirma.