Send oss dine spørsmål til engelstad@braekhus.no, så vil en av våre advokater legge ut svar og spørsmål her dersom spørsmålet er av allmenn interesse. Innsender vil bli anonymisert.

SPM

Hva er egentlig felleskostnader?

-Sameier, Drammen

SVAR:

Felleskostnadene er summen av sameiets/borettslagets driftsutgifter, samt renter og avdrag på sameiets/borettslagets lån.Eksempler på driftsutgifter er vaktmestertjeneste, vask, forsikringer og tv/internett.

SPM:

Må jeg stille på dugnad? Kan styret sende meg regning hvis jeg ikke stiller?

– XX, beboer sameie Bergen

SVAR:

Det er frivillig å stille på dugnad. Det eneste måten det er tillatt å kreve betaling fra deg er gjennom økning av felleskostnadene som følge av at det må leies inn hjelp. Dette vil i så fall ramme samtlige seksjonseierne, uavhengig av om de stiller på dugnad eller ikke.

En del boligselskapet praktiserer en ordning der de som stiller på dugnad blir betalt gjennom en reduksjon i fellesutgiftene. Reduksjonen må da stå i forhold til hva det ville kostet å leie inn hjelp.

-Advokat Christian Engelstad

SPM:

Jeg er styremedlem i et borettslag. Min misnøye med øvrige styremedlemmer er stor, og styret bør etter mitt syn avsettes.

Hvordan håndterer jeg dette?

– XX, borettslag Asker

SVAR:

Styret velges av borettslagets generalforsamling. Det er kun det organ som velger, som kan avsette. Det må således fremmes et forslag for generalforsamlingen om avsettelse av styret under neste generalforsamling. Generalforsamlingen vil da måtte stemme over dette som ved alle andre saker.

– Advokat Christian Engelstad

SPM:

Hva er forskjellen på en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling?

XX, andelseier Oslo

SVAR:

Ordinær generalforsamling skal avholdes en gang per år. Godkjenning av årsregnskap og årsmelding skal alltid behandles her. Andre saker som behandles er valg av styre, eventuell styregodtgjørelse og andre saker som er innkommet fra andelseierne og eventuelle saker styret ønsker å legge fram for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når revisor, minst 10 % av andelseierne krever det, eller når styret finner det nødvendig. En enkelt andelseier kan altså ikke kreve at det blir avholdt ekstraordinær generalforsamling. Det er typisk hastesaker og vedtak om byggeprosjekter som behandles på ekstraordinær generalforsamling.

– Advokat Christian Engelstad

SPM:

Hva er legalpant.? Det står i eierseksjonloven at de andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Er dette legalpant? 

XX, styremedlem sameie Oslo

SVAR:

Legalpant betyr at det er tale om et lovbestemt pant som følger direkte av loven, altså ikke et pant som forutsetter en avtale eller en beslutning om utleggpant. Teksten du viser til fra loven er nettopp et legalpant. I praksis innebærer dette at dersom en seksjonseier ikke betale sine felleskostnader vil sameiet, ved et salg av seksjonen, ha rett på dekning på inntil 2 ganger grunnbeløpet, før øvrige kreditorer (typisk bank) får dekning av sine krav.

– Advokat Christian Engelstad