Kategori: Nyheter

Hvem skal betale egenandelen ved bruk av boligselskapets forsikring

En problemstilling som ofte oppstår for styret i boligselskaper, er hvorvidt egenandelen under boligselskapets forsikring kan kreves dekket av en seksjons- eller andelseier som har brutt sin plikt til vedlikehold overfor boligselskapet og/eller andre seksjons- eller andelseiere. Spørsmålet er ikke regulert i verken eierseksjonsloven eller borettslagsloven, og det finnes lite rettspraksis knyttet til spørsmålet. Etter…

TIPS VED SALG AV LOFTSAREAL I SAMEIER OG BORETTSLAG

En rekke boligselskaper (eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap) har de siste 10-15 årene solgt sine loft enten internt i boligselskapet eller til eksterne boligutviklere. Prosessen kan by på utfordringer dersom ikke boligselskapet har påsett korrekte vedtak i årsmøte/generalforsamling, eller dersom kontrakten med utbygger ikke i tilstrekkelig grad sikrer boligselskapets interesser. Prosessen i sameiet, borettslaget og aksjeselskapet:…

Ansvar for snø og is på taket

Styret i boligselskapet (eierseksjonsameiet/borettslaget) kan stilles til ansvar dersom det oppstår skader på personer eller eiendeler. Både boligselskapet og styremedlemmene kan bli holdt økonomisk, og i verste tilfelle strafferettslig ansvarlig dersom det skjer en ulykke eller skade som en følge av snø eller is som har falt fra taket. Dersom det er fare for at…

Nye regler om kortidsutleie – vedtatt

Nye regler om kortidsutleie – vedtattI statsråd 10. april 2019 ble lov om endringer i eierseksjonsloven mv. sanksjonert. Loven fastsetter bl.a. rammer for korttidsutleie av boliger i eierseksjonssameier og i borettslag. Lovendringene trer i kraft fra 1.1.20. Korttidsutleie i eierseksjonssameier Eierseksjonsloven § 24 får et nytt syvende ledd, hvor det fremgår at korttidsutleie av hele…

Siste nytt – kortidsutleie

Vi har tidligere skrevet om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet før sommeren sendte ut et forslag på høring om blant annet skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven og regulering av korttidsutleie i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Departementet sender denne uken proposisjon til Stortinget om endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Forslaget innebærer at:   I eierseksjonssameier vil det være tillatt å kortidsutleie sin bolig/seksjon maksimalt…

Kurs for boligselskaper – renter og styrearbeid

Sammen med Brækhus Eiendom arrangeres to veldig interessante kurs nå før jul. Den 21. november avholdes kurs om renter- praktisk introduksjon til hvordan Norges Bank styrer pengepolitikken og hvordan dette igjen påvirker markedet. Kursinvitasjoner finner dere her. Kurs_RENTE_21nov2018 Den 24. november avholdes kurs om styrearbeid og styreansvar Kurs_styrearbeid_styreansvar_27nov2018 (002)   Velkommen på kurs!    …

Dom fra lagmannsretten – uforsvarlig saksbehandling

Det gjelder en rekke saksbehandlingsregler for hvordan vedtak skal treffes i boligselskaper. Krav til innholdet i innkallinger til årsmøter og regler om avstemninger i ulike organer er eksempler på dette. En dom som eksemplifiserer at uforsvarlig saksbehandling har ført til ugyldighet har blitt avsagt i Borgarting lagmannsrett. Dommen finner du her: LB-2017-35143 I dommen fremgår det at uriktige og/eller mangelfulle…

Sameiets adgang til å kreve innflyttingsgebyr

Utgangspunktet etter eierseksjonsloven § 24 første ledd er at den enkelte seksjonseier har fri disposisjonsrett over egen seksjon. Ileggelse av innflyttingsgebyr, enten ved salg eller utleie av seksjonen, utgjør en begrensning i seksjonseiers rettslige rådighet over seksjonen

Sameiets adgang til å inngå avtaler med seksjonseiere om vedlikeholdsplikten

Om sameiets adgang til å inngå avtaler med seksjonseiere om vedlikeholdsplikten Det følger av eierseksjonsloven § 32 at det kan fremgå bestemmelser «i vedtektene» som avviker fra lovens bestemmelser om ansvar for vedlikehold. Dette innebærer at det ikke er anledning til å inngå ikke-vedtektsfestede avtaler om et utvidet vedlikeholdsansvar for seksjonseier. En bestemmelse om et slikt utvidet…