Christian Engelstad

TIPS VED SALG AV LOFTSAREAL I SAMEIER OG BORETTSLAG

En rekke boligselskaper (eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap) har de siste 10-15 årene solgt sine loft enten internt i boligselskapet eller til eksterne boligutviklere. Prosessen kan by på utfordringer dersom ikke boligselskapet har påsett korrekte vedtak i årsmøte/generalforsamling, eller dersom kontrakten med utbygger ikke i tilstrekkelig grad sikrer boligselskapets interesser. Prosessen i sameiet, borettslaget og aksjeselskapet:…

Ansvar for snø og is på taket

Styret i boligselskapet (eierseksjonsameiet/borettslaget) kan stilles til ansvar dersom det oppstår skader på personer eller eiendeler. Både boligselskapet og styremedlemmene kan bli holdt økonomisk, og i verste tilfelle strafferettslig ansvarlig dersom det skjer en ulykke eller skade som en følge av snø eller is som har falt fra taket. Dersom det er fare for at…

Nye regler om kortidsutleie – vedtatt

Nye regler om kortidsutleie – vedtattI statsråd 10. april 2019 ble lov om endringer i eierseksjonsloven mv. sanksjonert. Loven fastsetter bl.a. rammer for korttidsutleie av boliger i eierseksjonssameier og i borettslag. Lovendringene trer i kraft fra 1.1.20. Korttidsutleie i eierseksjonssameier Eierseksjonsloven § 24 får et nytt syvende ledd, hvor det fremgår at korttidsutleie av hele…

Siste nytt – kortidsutleie

Vi har tidligere skrevet om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet før sommeren sendte ut et forslag på høring om blant annet skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven og regulering av korttidsutleie i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Departementet sender denne uken proposisjon til Stortinget om endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Forslaget innebærer at:   I eierseksjonssameier vil det være tillatt å kortidsutleie sin bolig/seksjon maksimalt…

Kurs for boligselskaper – renter og styrearbeid

Sammen med Brækhus Eiendom arrangeres to veldig interessante kurs nå før jul. Den 21. november avholdes kurs om renter- praktisk introduksjon til hvordan Norges Bank styrer pengepolitikken og hvordan dette igjen påvirker markedet. Kursinvitasjoner finner dere her. Kurs_RENTE_21nov2018 Den 24. november avholdes kurs om styrearbeid og styreansvar Kurs_styrearbeid_styreansvar_27nov2018 (002)   Velkommen på kurs!    …

Dom fra lagmannsretten – uforsvarlig saksbehandling

Det gjelder en rekke saksbehandlingsregler for hvordan vedtak skal treffes i boligselskaper. Krav til innholdet i innkallinger til årsmøter og regler om avstemninger i ulike organer er eksempler på dette. En dom som eksemplifiserer at uforsvarlig saksbehandling har ført til ugyldighet har blitt avsagt i Borgarting lagmannsrett. Dommen finner du her: LB-2017-35143 I dommen fremgår det at uriktige og/eller mangelfulle…

Ny eierseksjonslov – Vedtektene må oppdateres

Den nye eierseksjonsloven gjelder fra 01. januar 2018. Styrene i eierseksjonssameier har 1 år på seg for å påse for at sameiets vedtekter ikke er i strid med den nye loven. Dette innebærer at styrene må sørge for å få endret/tilpasset vedtektene sine i løpet av 2018. Vi vil anbefale at nye/oppdaterte vedtekter blir fastsatt på det ordinære årsmøtet…

Dom fra lagmannsretten – økonomisk mislighold

Ny dom fra Frostating lagmannsrett vedr. økonomisk mislighold Tvistetemaet i saken var hvorvidt manglende betaling av fellesutgifter fra en seksjonseier som eide to seksjoner utgjorde et vesentlig mislighold, jfr. eierseksjonsloven § 26. Sameiet påla seksjonseier å selge begge seksjonene. På tidspunktet for salgspålegg var restansen på ca. 45.000 kroner. Seksjonseier hadde misligholdt sin plikt til…